Sekretessåtagande

Alla kunder ska känna tillit i vår förmåga att hantera kundintegritet och sekretess på ett ansvarsfullt sätt.

Vi:

  • Lämnar inte ut företags- och personuppgifter till tredjepart såvida inte berört företag/berörd person lämnat sitt skriftliga godkännande. Undantaget är om det krävs enligt lag. Då meddelas uppdragsgivare eller berörd person om vilken information som lämnas, om detta inte är förbjudet enligt lag.
  • Skickar eller lämnar kontrollintygen enbart direkt till kunden såvida inte kunden gett sitt skriftliga godkännande för överlåtande till tredjepart.
  • Behandlar information om uppdragsgivare som mottagits från andra källor än denne som konfidentiell.